Benbiao acupunctuur Arnhem | privacyverklaring en behandelvoorwaarden

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘ORTHO1 Orthomoleculair of ACU1 acupunctuur consult’

GOOGLE ANALYTICS
Voor het optimaal laten functioneren van de website wordt er gebruik gemaakt van google analytics. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met google. Hierdoor zal:
- Het laatste octet van uw ip adres worden gemaskeerd
- Uw gegevens niet worden gedeeld
- Er wordt geen gebruik gemaakt van andere google diensten in combinatie met Google Analytics - cookies

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst acupunctuur en/of orthomoleculaire therapie praktijk Benbiao

acupunctuur

De cliënt gaat deze behandelovereenkomst aan met Praktijk Benbiao, vertegenwoordigd door Klaartje Meijer, de therapeut, KVK-nummer: 09201027, Zhong licentie: 240372 0235, Koepelvereniging: KAB, AGB-code praktijk: 90 006884, AGB-code zorgverlener: 90 027927. De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode. Op de behandelingsovereenkomst zal globaal worden weergegeven welke hoofdklacht de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en zal een indicatie gegeven worden met betrekking tot de behandelduur en frequentie. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden). De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten. De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts. De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken. De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut in overeenkomst beëindigt, verklaard de cliënt daarmee dat hij/zij te kennen geeft dat cliënt tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut kan in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten. Het opvolgen van eventuele orthomoleculaire voedings-en suppletieadviezen die tijdens de acupunctuurconsulten worden gegeven is op eigen risico van de cliënt. Therapeut verplicht zich hiermee niet tot het monitoren van het volgen en gebruiken van deze voedings en suppletie adviezen. Wil de cliënt dat graag dan dient hij of zij zich aan te melden voor een orthomoleculaire consult. Betalingswijze van de behandelingen is per consult contant of per bank.

Klacht- en tuchtrecht

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Zhong website: https://secure.zhong.nl/index.mchil?page=klacht-en-tuchtrecht&id=1350


Orthomoleculaire therapie


    1. De cliënt gaat deze behandelovereenkomst aan met Praktijk Benbiao, vertegenwoordigd door Klaartje Meijer, de therapeut, KVK-nummer: 09201027, MBOG licentie: 936 TL, Koepelvereniging: KAB, AGB-code praktijk: 90 006884, AGB-code zorgverlener: 90 027927. Verwerkersovereenkomst. 2. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 3. De therapeut houdt een digitaal en een papieren cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. Bij minderjarigen gaat deze bewaartermijn in vanaf 18 jaar. 4. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Wanneer er geen vervolgafspraak meer is gemaakt wordt dit als einde van de behandeling beschouwd. 5. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek en bij vervolgconsulten relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt. 6. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. 7. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt (en/of diens ouders/verzorgers indien van toepassing) geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 8. De therapeut spant zich in de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 9. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. 10. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. 11. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. 12. De cliënt gaat akkoord met de tarieven zoals vermeld op de website. Indien de tarieven wijzigen zal de therapeut de cliënt daarvan tijdig op de hoogte stellen. 13. Betalingswijze van de behandelingen is middels contante betaling of overboeking. 14. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 15. Wanneer klachten over de behandeling niet op te lossen zijn met de therapeut, kan de cliënt hulp inschakelen van een klachtenfunctionaris en zich voor het klachtrecht wenden tot de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Wanneer er sprake is van een tuchtwaardige klacht kan de cliënt zich wenden tot het tuchtcollege van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). 16. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 17. De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van deze behandelovereenkomst, de bijbehorende algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst en andere genoemde bijlagen of documenten in één van deze overeenkomsten. Door akkoord te gaan met deze behandelovereenkomst gaat de cliënt ook akkoord met de voornoemde overeenkomsten, bijlagen en documenten.

betalingsvoorwaarde

Praktijk Benbiao is aangesloten bij medicas incassojuristen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda 1.

    1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld. 2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen. 3. Bij behandelingen dienen afspraken - indien noodzakelijk - minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen. 4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op. 5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. 6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,9% per maand of een gedeelte daarvan. 7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet Incassokosten (excl. BTW):
    - Minimumtarief € 40,- - 15% over eerste € 2.500,- - 10% over volgende € 2.500,- - 5% over volgende € 5.000,- - 1% over de volgende € 190.000,- - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-. Ondertekende verklaard op de hoogte te zijn van de inhoud van de privacy verklaring en de algemene voorwaarden zoals hierboven te zijn beschreven